facebook

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Eisma Visagie is gevestigd in Amsterdam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52576116.
1.1. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Eisma Visagie en haar opdrachtgevers. Eisma Visagie accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Eisma Visagie.

2. Tarieven
2.1. Eisma Visagie kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren/dagdeel. Bij het per uur boeken van een visagist/stylist geldt het uurtarief van € 40,-. Genoemde tarieven zijn inclusief materiaal.
2.2. Het eerste overschreden uur in overeenstemming met het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.
2.3. Voor werkzaamheden van de visagist/stylist tussen 24:00 en 07:00 uur zal Eisma Visagie 200% van het basis uurtarief berekenen.

3. Reiskostenvergoeding
3.1. De door Eisma Visagie gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding a € 0,19 per kilometer
3.2. De door Eisma Visagie gemaakte parkeerkosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever
3.3 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Eisma Visagie

4. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Eisma Visagie aanvaardt.
4.2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Eisma Visagie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2. Eisma Visagie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Eisma Visagie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

6. Betaling
6.1. Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuur plaats te vinden.
6.2. Opdrachten die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.
6.3. Facturen worden verzonden voor aanvang van de opdracht. Bij opdrachten voor bruidsarrangementen zal de factuur voor aanvang van de trouwdag worden verzonden.
6.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
6.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Eisma Visagie moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

7. Overmacht
7.1. In geval van overmacht waaronder ziekte of ongeval kan Eisma Visagie te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
7.2. Indien Eisma Visagie door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze.
7.3. Bij bruidsarrangementen zal Eisma Visagie zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
7.4. In geval van overmacht kan de opdrachtgever Eisma Visagie niet tot schadevergoeding aanspreken.

8. Reclamaties
8.1. Reclamaties dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Eisma Visagie te worden ingediend.

9. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
9.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Eisma Visagie gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoedt worden.
9.2. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.
9.3. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht en/of na de proefsessie voor bruidsarrangementen 25%.
b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.
c) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%.
d) Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht dient de opdrachtgever de totale factuur alsnog te voldoen.

10. Aansprakelijkheid en schade
10.1. Eisma Visagie sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Eisma Visagie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Eisma Visagie kunnen worden toegerekend.
10.2
. Schade aan opdrachtgever door Eisma Visagie: Eisma Visagie is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever of derden wordt toegebracht door Eisma Visagie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Eisma Visagie.
10.3
Eisma Visagie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eisma Visagie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Eisma Visagie toegerekend kunnen worden;
10.4 Indien Eisma Visagie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Eisma Visagie beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.5. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie met betrekking tot overgevoeligheid of mogelijke allergische reacties op producten of diensten van Eisma Visagie, ook als hier niet uitdrukkelijk naar is gevraagd door Eisma Visagie. Eisma Visagie zal naar eer en geweten rekening houden met deze informatie en waar nodig overleg plegen met de opdrachtgever over het toepassen van enig product of dienst in relatie tot de overgevoeligheid of allergische reactie. Desalniettemin kan Eisma Visagie nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade of allergische reacties/uitslag of gevolgen hiervan in de ruimste zin van het woord tenzij sprake is van grove nalatigheid.

11. Klachten
11.1. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Eisma Visagie, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

12. Geschillenregeling
12.1. De rechter in de vestigingsplaats van Eisma Visagie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Eisma Visagie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3. Op elke overeenkomst tussen Eisma Visagie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13. Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden
13.1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Eisma Visagie te weten www.eismavisagie.nl.
13.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
13.3. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.